تبلیغات
منابع طبیعی - محورهای جهت گیری مدیریت آب کشور
منابع طبیعی
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389

محورهای جهت گیری مدیریت آب کشور

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389

نوع مطلب :
نویسنده :مهدی صامتی


1- مدیریت کلان
2- مدیریت منابع
3 – مدیریت مصارف
4- ارزش اقتصادی
5 – کنترل کیفیت
6 – هزینه تامین
7 – مبادله آب
8 – آمایش سرزمین
9 – انتقال میان حوضه ای
10 – مدیریت و ساختار
11 – تقسیمات حوضه ای
12 – مدیریت پیشگیری
13 – توزیع آب شهری
14 – آموزش همگانی
15 – آبهای مشترك مرزی
16 – مدیریت اطلاعات
17 - حفاظت بناهای تاریخی
18 - مدیریت فرابخشی

1 -  مدیریت كلان

مدیریت ملی آب كشور  باید بر اساس مدیریت توامان عرضه و تقاضا، جامعنگری در كل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضههای آبریز كشور و مشترك تقویت شده و به منظور تحقق  مدیریت یكپارچه  (جامع)  منابع آب هماهنگیهای  متقابل بین  بخشهای  مختلف  اقتصادی، اجتماعی، زیر بنائی و خدماتی با بخش آب فراهم گردد.
-     مدیریت توامان عرضه و تقاضا
-     جامعنگری در كل چرخه آب
-     توسعه پایدار و آمایش سرزمین
-     مدیریت جامع منابع آب
-     هماهنگی متقابل بین بخشهای مختلف با بخش آب

2-   مدیریت منابع
بهره‏برداری از منابع آب كشور درهر یك از حوضه‌هایآبریز با رعایت ظرفیت تحمل آنها  به گونه‏ای برنامه‏ریزی شود كه میزان استحصالازآبهای زیرزمینی حسب مورد (بیلان منفی) ‌ازمیزان فعلی تجاوز نكرده و اقدامات سازه‌ای وغیرسازه‌ای برای تعادل بخشی آنها و تامین  نیاز‌های جدید كشور صورت گیرد،  به طوری كه سهم بهره‏برداری از منابع آب سطحی از رقم چهل وشش درصد(46%) فعلی به حدود پنجاه وپنج درصد  (55%) در بیست سال آتی افزایش یابد و حداقل نیاز محیط‏های طبیعی آبی به طور پایدار تأمین گردد.
-   استحصالازآبهای زیرزمینی دشت‌های بحرانی
-   اقدامات سازه‌ای وغیرسازه‌ای برای تعادل بخشی
-   توسعه منابع آب سطحی
-   تأمین نیاز محیط‏های طبیعی آبی

3 - مدیریت مصارف
اصلاح ساختار  مصرف آب در كشور،  به گونه‏ای كه  سهم مصارف آب كشاورزی  از نود و دو درصد( 92%)  در وضع فعلی با احتساب  سایر نیازها بهحداكثر هشتادوهفت درصد(87%) در بیست سال‌آینده  تغییر یابد و درعین حال با افزایش راندمان آبیاری و تخصیصآب به محصولات باارزش اقتصادی بیشتر، بازدهی آب در بخش‏ كشاورزی به ازای یك مترمكعب آب از وضع فعلی به دو برابر در بیست سال آتی  افزایش یابد. اولویت تخصیص های جدید آب به ترتیب به مصارف شرب و بهداشت ، صنعت و خدمات ، باغداری و زراعت خواهد بود.
-    اصلاح ساختار  مصرف آب كشاورزی 
-    افزایش راندمان آبیاری
-    تخصیصآب به محصولات باارزش اقتصادی بیشتر

4 - ارزش اقتصادی
مدیریت آب كشور  باید ارزش اقتصادی آب، شامل ارزش ذاتی آن در هر یك از حوضه های آبریز، متناسب با شرایط  طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب ، ارزش سرمایه گذاریهای تامین ، انتقال ، توزیع وبازیافت آب برای بخشهای مختلف مصرف را تعیین و اعلام نماید تا در برنامه های توسعه بخشهای مصرف منظور گردد.
– تعیین ارزش اقتصادی آب
- رعایت ارزش آب در مصرف

5 - کنترل کیفیت
مدیریت فعالیتهای مصرف‏كنندگان مختلف آب، به گونه‏ای اعمال شود كه ابتدا آلودگیهای منابع آب ناشی از فعالیتهای این بخشها كنترل و سپس شاخصهای كیفی آب به تدریج ارتقاء یابد. برای تحقق این هدف رعایت استانداردهای ملی حفاظت كیفی منابع آب، توسط مصرف‌كنندگان برای پساب خروجی الزامی است.
- مدیریت فعالیتهای مصرف‏كنندگان
 - كنترل آلودگیهای منابع آب
 - ارتقاء شاخصهای كیفی آب
 - رعایت استانداردهای ملی حفاظت كیفی برای پساب خروجی

6 - هزینه تامین
تعیین نرخ آب در مصارف مختلف به گونه‌ای انجام شود تا نیازهای پایه آب شرب و بهداشت مردم (در چهارچوب الگوی مصوب برای شهر و روستا) به صورت ترجیحی تامین گردد و برای مصارف فرا تر از آن و سایر مصارف با توجه به تامین منابع مالی و تنوع بخشی به این منابع، در مرحله اول هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری پوشش داده و در مراحل  بعدی  بازیافت هزینه های سرمایه‌گذاری را تامین نماید.
- تعیین نرخ آب در مصارف مختلف
 - تامین نیازهای پایه آب شرب و بهداشت مردم به صورت ترجیحی
 - تامین منابع مالی و تنوع بخشی
 - بازیافت هزینه های سرمایه‌گذاری

7 - مبادله آب
با توجه  به نقش آب  در توسعه ملی  و  ارزش  اقتصادی  آن  در بازارهای منطقه با لحاظ منافع ملی و بر اساس طرح جامع آب كشور، مبادله آب با كشورهای همجوار با رعایت توجیهات فنی ، اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی در برنامه های توسعه لحاظ گردد .
-  مبادله آب با كشورهای همجوار با رعایت منافع ملی

8 - آمایش سرزمین
در تهیه طرح‏های توسعه كالبدی و آمایش سرزمین ، محدودیت منابع آب كشور  از  نظر كمی و كیفی و توزیع  مكانی و  زمانی آن   به  لحاظ هزینه  فرصت  و  ارزش  ذاتی  آب   مورد  توجه  و  عمل قرارگرفته و برنامه های توسعه بخشهای  آب  و كشاورزی،  صنعت و معدن، انرژی، عمران شهرها و روستاها و سایر بخشها در هر یك  از حوضه های آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آنها تهیه و به اجرا درآید.
- تهیه طرح‏های توسعه كالبدی و آمایش سرزمین بر اساس توزیع مكانی و زمانی منابع آب كشور  
 - توجه به هزینه  فرصت  و  ارزش  ذاتی  آب   
 - رعایت ظرفیت تحمل حوضه‌های آبریز در توسعه

9 - انتقال میان حوضه ای
طرحهای  انتقال  آب   بین  حوضه‎ای از  دیدگاه  توسعه  پایدار، با رعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و منافع ملی موردنظر قرار گیرد.
– اجرای طرحهای انتقال آب بینحوضه‎ای با رعایت حقوق ذی‌نفعان و تامین منافع ملی

10 - مدیریت و ساختار
ساختار  مدیریت  آب كشور  در  جهت  تمركززدایی در اجرا و بهره برداری  با  افزایش  نقش مشاركت  مردم  و سازمانهای محلی و جامع‏نگری در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضه‏های آبریز به عنوان واحدهای طبیعی مدیریت آب و واحدهای استانی  برای عملیات اجرایی و مشاركت بهره‏برداران،با رعایت قوانین و مقررات  بهبود یافته و اصلاح گردد.
-  تمركززدایی در اجرا و بهره برداری
 -  افزایش  نقش مشاركت  مردم  و سازمانهای محلی
 - جامع‏نگری در چرخه آب
 -  حوضه‏های آبریز واحدهای طبیعی مدیریت آب
 - واحدهای استانی برای عملیات اجرایی و مشاركت بهره‏برداران

11 - تقسیمات حوضه‌ای
در برنامه های توسعه استانی ، حوضه های آبریز به عنوان قلمرو موثردر توسعه اقتصادی و اجتماعی استان مورد توجه قرار گیرد. 
- حوضه های آبریز به عنوان قلمرو موثردر توسعه

12 - مدیریت پیشگیری
تهیه و اجرای برنامه‏های مدیریت خشكسالی و سیلاب بامشاركت كلیه  دستگاههای ذیربط و با  تكیه  بر مدیریت پیشگیری (ریسك) انجام پذیرد.
-    مدیریت خشكسالی و سیلاب
-     مدیریت پیشگیری (ریسك)

13 - توزیع آب شهری
اعمال شیوه های مختلف مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب در خطوط انتقال آب و شبكه های توزیع آب شهری و روستایی ، به عنوان اولویت اول فعالیتها در مدیریت آبرسانی شهری و روستایی لحاظ گردد.
-  مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب در خطوط انتقال و شبكه

14- آموزش همگانی
برنامه های آگاه سازی عمومی برای حفاظت كمی و كیفی آب و بهره برداری بهینه از آن تدوین و به مرحله عمل گذاشته شود.

15- آبهای مشترك مرزی
مهار آبهای خروجی ، استفاده از آبهای مشترك و ساماندهی رودخانه‌های مرزی با رعایت جنبه های اقتصادی و زیست محیطی  تحقق یابد.  

16- مدیریت اطلاعات
تجهیز و تكمیل شبكههای اندازهگیریهای كمی وكیفی منابع ومصارف آبونیزتكمیل سامانههای اطلاعاتی و اطلاع رسانی مورد  توجه قرار گیرد .

17- حفظ بنا‌های تاریخی
حفظ ، احیا و بهره برداری پایدار از سازه های تاریخی آبی در تهیه و تدوین برنامه های آب كشور مورد توجه قرار گیرد.

18- مدیریت فرابخشی
هماهنگی سیاستگذاریها در زمینه تامین ، توزیع و مصرف آب ، مطابق ماده (10) قانون تشكیل وزارت جهاد كشاورزی - مصوب 1379 - با شورای عالی آب خواهد بود .

buy cialis online safely
جمعه 16 آذر 1397 08:58 ق.ظ

You said it very well.!
cialis generique cipla cialis online comprar cialis navarr generic cialis in vietnam cialis 100 mg 30 tablet tadalafilo link for you cialis price prices on cialis 10 mg cialis alternative we recommend cialis best buy
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:52 ب.ظ

Thanks, Quite a lot of facts.

5 mg cialis coupon printable cialis prezzo al pubblico cialis super kamagra cialis generic availability cialis 20 mg cialis for sale south africa cialis online napol cialis uk viagra or cialis buying cialis overnight
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:46 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
how do cialis pills work we use it cialis online store cialis generisches kanada generic cialis with dapoxetine canada discount drugs cialis cialis side effects dangers cialis online nederland costo in farmacia cialis how do cialis pills work cuanto cuesta cialis yaho
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:46 ق.ظ

Lovely information, Appreciate it.
cialis 100mg suppliers generic cialis with dapoxetine cialis for bph cialis 10 doctissimo cialis en 24 hora prezzo cialis a buon mercato we recommend cialis info cialis without a doctor's prescription fast cialis online cialis professional yohimbe
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 05:36 ب.ظ

This is nicely put. .
cialis 20 mg effectiveness cialis for bph safe dosage for cialis cialis cuantos mg hay cialis 5mg billiger buy cialis sample pack how to buy cialis online usa achat cialis en europe prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 06:19 ق.ظ

Wonderful write ups. Thank you.
generic cialis levitra cialis 5 mg para diabeticos acquisto online cialis generic cialis tadalafil cialis 20mg buy cialis cialis prices american pharmacy cialis enter site very cheap cialis female cialis no prescription
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 06:18 ب.ظ

You reported this fantastically.
look here cialis order on line brand cialis generic cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg funziona cialis australian price comprar cialis 10 espa241a cialis per paypa cialis prices in england look here cialis order on line cialis pills in singapore
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 06:00 ق.ظ

You've made your stand quite effectively!.
cialis arginine interactio cialis daily new zealand cialis tablets cialis side effects dangers cialis without a doctor's prescription tadalafil 10 mg cialis 10 doctissimo opinioni cialis generico only best offers cialis use online prescriptions cialis
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 05:48 ب.ظ

Regards! Helpful information.
cialis 20 mg best price cialis farmacias guadalajara prix de cialis how does cialis work ou trouver cialis sur le net cialis soft tabs for sale acheter du cialis a geneve we use it 50 mg cialis dose wow cialis 20 cilas
buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:34 ق.ظ

Truly lots of amazing info!
cialis for bph viagra cialis levitra cialis 10mg prix pharmaci cialis preise schweiz cialis baratos compran uk we like it safe cheap cialis cialis tablets australia cialis arginine interactio tesco price cialis online cialis
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 06:14 ب.ظ

Seriously many of beneficial facts.
ou trouver cialis sur le net generic cialis levitra cialis patentablauf in deutschland buy name brand cialis on line cialis flussig cialis for daily use cialis great britain comprar cialis 10 espa241a cialis authentique suisse acquistare cialis internet
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:11 ق.ظ

Info certainly used!!
prezzo cialis a buon mercato opinioni cialis generico cialis 5 mg cialis generique achat cialis en itali generic cialis review uk cialis kaufen bankberweisung buy cheap cialis in uk cialis usa cost viagra cialis levitra
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 05:54 ب.ظ

Wow many of useful info!
cialis online deutschland purchasing cialis on the internet cialis wir preise cialis kaufen try it no rx cialis only now cialis 20 mg 40 mg cialis what if i take buy name brand cialis on line cialis tablets australia cialis cipla best buy
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:09 ق.ظ

Kudos! Awesome stuff.
buy generic cialis cialis super acti dose size of cialis cialis billig does cialis cause gout cipla cialis online cialis coupon cialis 20mg we recommend cialis best buy purchase once a day cialis
buy generic cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:51 ب.ظ

You've made the point!
cialis venta a domicilio side effects for cialis we use it 50 mg cialis dose generic cialis in vietnam cialis preise schweiz try it no rx cialis dose size of cialis tadalafil tablets buy online cialis 5mg cialis rckenschmerzen
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:04 ق.ظ

Wow quite a lot of wonderful material.
cialis farmacias guadalajara cialis without a doctor's prescription does cialis cause gout precios cialis peru tadalafil 20 mg cialis 5 mg cialis prezzo di mercato tadalafil cialis professional yohimbe cialis tablets australia
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:07 ب.ظ

Great postings. Thank you.
cialis free trial canadian cialis generic cialis cialis preise schweiz dosagem ideal cialis wow look it cialis mexico we use it 50 mg cialis dose cialis uk cialis y deporte generic cialis tadalafil
buy generic cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:30 ق.ظ

Cheers. Plenty of advice.

viagra or cialis get cheap cialis cialis for bph can i take cialis and ecstasy cialis with 2 days delivery enter site very cheap cialis online prescriptions cialis we like it cialis soft gel cialis 5mg prix achat cialis en europe
Online cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:19 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis from canada try it no rx cialis buy cialis sample pack cialis for sale cialis kaufen cialis en mexico precio cialis 5mg the best site cialis tablets cialis prezzo di mercato cialis uk
cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 12:09 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis arginine interactio prix cialis once a da we use it cialis online store buy online cialis 5mg side effects for cialis only best offers 100mg cialis cialis venta a domicilio are there generic cialis prices for cialis 50mg prix de cialis
canada drug pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 04:04 ق.ظ

You actually said that effectively.
canada pharmacies top rated canadian pharmacies online canada drug pharmacy online pharmacies of canada online pharmacies mexico canadian rxlist drugs for sale in mexico canada medication canadian medications pharmacy canadian medications 247
http://viagrayosale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:57 ق.ظ

With thanks, Helpful information.
cialis pills cialis en mexico precio cialis cost cialis mit grapefruitsaft we choice cialis uk cialis 5 mg buy dose size of cialis generic cialis pill online generic cialis at walmart low cost cialis 20mg
online pharmacies
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:06 ق.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of forum posts!

viagra canadiense canada medication cost canadian mail order pharmacies are canadian online pharmacies safe canadian medications pharmacy best canadian pharmacy canadian rx canadian pharmaceuticals companies northwest pharmacies mail order buy viagra online usa
http://viabiovit.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:37 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
buying viagra online forum buy generic viagra online uk buy viagra online uk cheap viagra side effects generic viagra cheap buy viagra pills buy viagra online australia buy viagra cheapest is buying viagra online legal where to buy real viagra
http://cialisvv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:39 ق.ظ

Good postings. Thanks a lot.
prices for cialis 50mg cialis 5 mg schweiz generic cialis in vietnam buy cialis online legal comprar cialis 10 espa241a dose size of cialis cialis et insomni ou trouver cialis sur le net buy cialis sample pack cialis 20 mg best price
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:07 ب.ظ

Wow a good deal of useful info!
click now cialis from canada wow look it cialis mexico deutschland cialis online generic cialis 20mg tablets ou acheter du cialis pas cher cialis from canada cialis y deporte cialis canada order generic cialis online cialis 100mg suppliers
babecolate.com/buy-real-cialis-from-canada.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:22 ب.ظ

Regards. Ample info.

cialis lilly tadalafi order generic cialis online cialis cost how does cialis work buy original cialis cialis daily free generic cialis cialis 30 day sample canada discount drugs cialis safe site to buy cialis online
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:09 ق.ظ

Position certainly used!!
cialis prices online prescriptions cialis cialis en 24 hora acheter du cialis a geneve cialis 5 mg effetti collateral calis cialis rezeptfrei cilas buy cheap cialis in uk prezzo cialis a buon mercato
Generic cialis
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:44 ق.ظ

Seriously tons of great data!
brand cialis generic cialis daily reviews generic cialis levitra fast cialis online cialis venta a domicilio wow look it cialis mexico order a sample of cialis only here cialis pills where to buy cialis in ontario cialis for daily use
Viagra levitra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:36 ب.ظ

Whoa loads of beneficial facts!
can i buy viagra where to get viagra prescription buying generic viagra online can you buy viagra over the counter how do you buy viagra honest place to buy viagra buy real viagra online without prescription cheap generic viagra uk buy viagra plus buy viagra online no prescription
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30