تبلیغات
منابع طبیعی - محورهای جهت گیری مدیریت آب کشور
منابع طبیعی
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389

محورهای جهت گیری مدیریت آب کشور

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389

نوع مطلب :
نویسنده :مهدی صامتی


1- مدیریت کلان
2- مدیریت منابع
3 – مدیریت مصارف
4- ارزش اقتصادی
5 – کنترل کیفیت
6 – هزینه تامین
7 – مبادله آب
8 – آمایش سرزمین
9 – انتقال میان حوضه ای
10 – مدیریت و ساختار
11 – تقسیمات حوضه ای
12 – مدیریت پیشگیری
13 – توزیع آب شهری
14 – آموزش همگانی
15 – آبهای مشترك مرزی
16 – مدیریت اطلاعات
17 - حفاظت بناهای تاریخی
18 - مدیریت فرابخشی

1 -  مدیریت كلان

مدیریت ملی آب كشور  باید بر اساس مدیریت توامان عرضه و تقاضا، جامعنگری در كل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضههای آبریز كشور و مشترك تقویت شده و به منظور تحقق  مدیریت یكپارچه  (جامع)  منابع آب هماهنگیهای  متقابل بین  بخشهای  مختلف  اقتصادی، اجتماعی، زیر بنائی و خدماتی با بخش آب فراهم گردد.
-     مدیریت توامان عرضه و تقاضا
-     جامعنگری در كل چرخه آب
-     توسعه پایدار و آمایش سرزمین
-     مدیریت جامع منابع آب
-     هماهنگی متقابل بین بخشهای مختلف با بخش آب

2-   مدیریت منابع
بهره‏برداری از منابع آب كشور درهر یك از حوضه‌هایآبریز با رعایت ظرفیت تحمل آنها  به گونه‏ای برنامه‏ریزی شود كه میزان استحصالازآبهای زیرزمینی حسب مورد (بیلان منفی) ‌ازمیزان فعلی تجاوز نكرده و اقدامات سازه‌ای وغیرسازه‌ای برای تعادل بخشی آنها و تامین  نیاز‌های جدید كشور صورت گیرد،  به طوری كه سهم بهره‏برداری از منابع آب سطحی از رقم چهل وشش درصد(46%) فعلی به حدود پنجاه وپنج درصد  (55%) در بیست سال آتی افزایش یابد و حداقل نیاز محیط‏های طبیعی آبی به طور پایدار تأمین گردد.
-   استحصالازآبهای زیرزمینی دشت‌های بحرانی
-   اقدامات سازه‌ای وغیرسازه‌ای برای تعادل بخشی
-   توسعه منابع آب سطحی
-   تأمین نیاز محیط‏های طبیعی آبی

3 - مدیریت مصارف
اصلاح ساختار  مصرف آب در كشور،  به گونه‏ای كه  سهم مصارف آب كشاورزی  از نود و دو درصد( 92%)  در وضع فعلی با احتساب  سایر نیازها بهحداكثر هشتادوهفت درصد(87%) در بیست سال‌آینده  تغییر یابد و درعین حال با افزایش راندمان آبیاری و تخصیصآب به محصولات باارزش اقتصادی بیشتر، بازدهی آب در بخش‏ كشاورزی به ازای یك مترمكعب آب از وضع فعلی به دو برابر در بیست سال آتی  افزایش یابد. اولویت تخصیص های جدید آب به ترتیب به مصارف شرب و بهداشت ، صنعت و خدمات ، باغداری و زراعت خواهد بود.
-    اصلاح ساختار  مصرف آب كشاورزی 
-    افزایش راندمان آبیاری
-    تخصیصآب به محصولات باارزش اقتصادی بیشتر

4 - ارزش اقتصادی
مدیریت آب كشور  باید ارزش اقتصادی آب، شامل ارزش ذاتی آن در هر یك از حوضه های آبریز، متناسب با شرایط  طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب ، ارزش سرمایه گذاریهای تامین ، انتقال ، توزیع وبازیافت آب برای بخشهای مختلف مصرف را تعیین و اعلام نماید تا در برنامه های توسعه بخشهای مصرف منظور گردد.
– تعیین ارزش اقتصادی آب
- رعایت ارزش آب در مصرف

5 - کنترل کیفیت
مدیریت فعالیتهای مصرف‏كنندگان مختلف آب، به گونه‏ای اعمال شود كه ابتدا آلودگیهای منابع آب ناشی از فعالیتهای این بخشها كنترل و سپس شاخصهای كیفی آب به تدریج ارتقاء یابد. برای تحقق این هدف رعایت استانداردهای ملی حفاظت كیفی منابع آب، توسط مصرف‌كنندگان برای پساب خروجی الزامی است.
- مدیریت فعالیتهای مصرف‏كنندگان
 - كنترل آلودگیهای منابع آب
 - ارتقاء شاخصهای كیفی آب
 - رعایت استانداردهای ملی حفاظت كیفی برای پساب خروجی

6 - هزینه تامین
تعیین نرخ آب در مصارف مختلف به گونه‌ای انجام شود تا نیازهای پایه آب شرب و بهداشت مردم (در چهارچوب الگوی مصوب برای شهر و روستا) به صورت ترجیحی تامین گردد و برای مصارف فرا تر از آن و سایر مصارف با توجه به تامین منابع مالی و تنوع بخشی به این منابع، در مرحله اول هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری پوشش داده و در مراحل  بعدی  بازیافت هزینه های سرمایه‌گذاری را تامین نماید.
- تعیین نرخ آب در مصارف مختلف
 - تامین نیازهای پایه آب شرب و بهداشت مردم به صورت ترجیحی
 - تامین منابع مالی و تنوع بخشی
 - بازیافت هزینه های سرمایه‌گذاری

7 - مبادله آب
با توجه  به نقش آب  در توسعه ملی  و  ارزش  اقتصادی  آن  در بازارهای منطقه با لحاظ منافع ملی و بر اساس طرح جامع آب كشور، مبادله آب با كشورهای همجوار با رعایت توجیهات فنی ، اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی در برنامه های توسعه لحاظ گردد .
-  مبادله آب با كشورهای همجوار با رعایت منافع ملی

8 - آمایش سرزمین
در تهیه طرح‏های توسعه كالبدی و آمایش سرزمین ، محدودیت منابع آب كشور  از  نظر كمی و كیفی و توزیع  مكانی و  زمانی آن   به  لحاظ هزینه  فرصت  و  ارزش  ذاتی  آب   مورد  توجه  و  عمل قرارگرفته و برنامه های توسعه بخشهای  آب  و كشاورزی،  صنعت و معدن، انرژی، عمران شهرها و روستاها و سایر بخشها در هر یك  از حوضه های آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آنها تهیه و به اجرا درآید.
- تهیه طرح‏های توسعه كالبدی و آمایش سرزمین بر اساس توزیع مكانی و زمانی منابع آب كشور  
 - توجه به هزینه  فرصت  و  ارزش  ذاتی  آب   
 - رعایت ظرفیت تحمل حوضه‌های آبریز در توسعه

9 - انتقال میان حوضه ای
طرحهای  انتقال  آب   بین  حوضه‎ای از  دیدگاه  توسعه  پایدار، با رعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و منافع ملی موردنظر قرار گیرد.
– اجرای طرحهای انتقال آب بینحوضه‎ای با رعایت حقوق ذی‌نفعان و تامین منافع ملی

10 - مدیریت و ساختار
ساختار  مدیریت  آب كشور  در  جهت  تمركززدایی در اجرا و بهره برداری  با  افزایش  نقش مشاركت  مردم  و سازمانهای محلی و جامع‏نگری در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضه‏های آبریز به عنوان واحدهای طبیعی مدیریت آب و واحدهای استانی  برای عملیات اجرایی و مشاركت بهره‏برداران،با رعایت قوانین و مقررات  بهبود یافته و اصلاح گردد.
-  تمركززدایی در اجرا و بهره برداری
 -  افزایش  نقش مشاركت  مردم  و سازمانهای محلی
 - جامع‏نگری در چرخه آب
 -  حوضه‏های آبریز واحدهای طبیعی مدیریت آب
 - واحدهای استانی برای عملیات اجرایی و مشاركت بهره‏برداران

11 - تقسیمات حوضه‌ای
در برنامه های توسعه استانی ، حوضه های آبریز به عنوان قلمرو موثردر توسعه اقتصادی و اجتماعی استان مورد توجه قرار گیرد. 
- حوضه های آبریز به عنوان قلمرو موثردر توسعه

12 - مدیریت پیشگیری
تهیه و اجرای برنامه‏های مدیریت خشكسالی و سیلاب بامشاركت كلیه  دستگاههای ذیربط و با  تكیه  بر مدیریت پیشگیری (ریسك) انجام پذیرد.
-    مدیریت خشكسالی و سیلاب
-     مدیریت پیشگیری (ریسك)

13 - توزیع آب شهری
اعمال شیوه های مختلف مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب در خطوط انتقال آب و شبكه های توزیع آب شهری و روستایی ، به عنوان اولویت اول فعالیتها در مدیریت آبرسانی شهری و روستایی لحاظ گردد.
-  مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب در خطوط انتقال و شبكه

14- آموزش همگانی
برنامه های آگاه سازی عمومی برای حفاظت كمی و كیفی آب و بهره برداری بهینه از آن تدوین و به مرحله عمل گذاشته شود.

15- آبهای مشترك مرزی
مهار آبهای خروجی ، استفاده از آبهای مشترك و ساماندهی رودخانه‌های مرزی با رعایت جنبه های اقتصادی و زیست محیطی  تحقق یابد.  

16- مدیریت اطلاعات
تجهیز و تكمیل شبكههای اندازهگیریهای كمی وكیفی منابع ومصارف آبونیزتكمیل سامانههای اطلاعاتی و اطلاع رسانی مورد  توجه قرار گیرد .

17- حفظ بنا‌های تاریخی
حفظ ، احیا و بهره برداری پایدار از سازه های تاریخی آبی در تهیه و تدوین برنامه های آب كشور مورد توجه قرار گیرد.

18- مدیریت فرابخشی
هماهنگی سیاستگذاریها در زمینه تامین ، توزیع و مصرف آب ، مطابق ماده (10) قانون تشكیل وزارت جهاد كشاورزی - مصوب 1379 - با شورای عالی آب خواهد بود .

vranielltfyuc
سه شنبه 8 مرداد 1398 06:01 ق.ظ
ruokqrfjldrz generic cialis from canada http://xn--80aakbafh6ca3c.xn--p1ai/user/keycanoe0/ - canadian viagra online pharmacy reviews viagra canada online pharmacy <a href="http://support.soxware.com/index.php?qa=user&qa_1=holemarch8">cialis 20 mg in overseas pharmacies</a>
duanielwprhcu
سه شنبه 11 تیر 1398 03:08 ق.ظ
bnjjrzekcahj viagra wiki <a href=http://northwestpharmacyph.com/>cost of viagra</a> online pharmacies cialis <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis daily 5 mg cost on online pharmacies - brand name</a>
free viagra pills
ebaniellqujgy
سه شنبه 4 تیر 1398 01:17 ق.ظ
yamustfvieck natural alternative to viagra http://canadaviagravscialis.com/ - mexican pharmacies cialis female viagra cream <a href="http://canadaviagravccialis.com/">canadian pharmacy no perscription viagra</a>
Buy cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 09:25 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
only best offers 100mg cialis sialis cialis sans ordonnance cialis uk next day generic cialis levitra what is cialis free cialis the best choice cialis woman cialis 5 mg scheda tecnica american pharmacy cialis
cialis usa cost
یکشنبه 2 تیر 1398 06:10 ق.ظ

Regards. Fantastic stuff!
prices on cialis 10 mg viagra or cialis cialis usa cost are there generic cialis generico cialis mexico cialis for sale cialis 20 mg we recommend cialis best buy buy cheap cialis in uk walgreens price for cialis
buying brand cialis online
شنبه 1 تیر 1398 01:35 ب.ظ

You suggested it exceptionally well.
cialis vs viagra cialis 50 mg soft tab cialis super acti generic cialis levitra cialis prezzo in linea basso india cialis 100mg cost cialis 5 effetti collaterali overnight cialis tadalafil purchasing cialis on the internet cialis online deutschland
http://herestmod.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:43 ب.ظ

You said it nicely..
click here cialis daily uk generic cialis review uk the best choice cialis woman cialis generico postepay tadalafil 20 mg cialis daily dose generic cialis price in bangalore buy name brand cialis on line cialis patent expiration we use it cialis online store
Cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 06:01 ق.ظ

Many thanks. Excellent stuff!
cialis with 2 days delivery cialis arginine interactio cialis kaufen wo generic cialis 20mg uk cialis 5mg billiger generic for cialis brand cialis generic cialis sale online prices for cialis 50mg cialis pas cher paris
http://terbbider.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:45 ب.ظ

Excellent tips. Many thanks.
cuanto cuesta cialis yaho wow look it cialis mexico cialis australian price trusted tabled cialis softabs cialis daily dose generic cialis online napol are there generic cialis cialis italia gratis cialis 5 mg funziona the best site cialis tablets
http://enellas.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:43 ب.ظ

You suggested that fantastically!
when will generic cialis be available acheter cialis kamagra cialis in sconto we recommend cialis info cialis 20 mg cut in half can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg effetti collateral cialis manufacturer coupon canada discount drugs cialis cialis ahumada
what are cialis tablets used for
سه شنبه 28 خرداد 1398 03:53 ق.ظ

You actually explained that exceptionally well.
we recommend cialis best buy generic low dose cialis prices on cialis 10 mg cialis dosage recommendations venta cialis en espaa cialis generico online cialis 30 day sample cialis wir preise female cialis no prescription sialis
Buy cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:01 ب.ظ

Info effectively regarded!!
cialis en 24 hora 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis sicuro in linea cialis preise schweiz cialis sans ordonnance cialis pills cialis dosage costo in farmacia cialis recommended site cialis kanada cialis pills boards
Cialis 20 mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:57 ب.ظ

Thank you. Ample facts!

cialis daily new zealand acheter cialis kamagra cheap cialis cialis daily cialis canadian drugs india cialis 100mg cost cialis official site cialis 5 mg schweiz canadian drugs generic cialis 5 mg cialis coupon printable
Cialis pills
شنبه 25 خرداد 1398 04:36 ق.ظ

Very good facts, Appreciate it!
we like it cialis soft gel cialis wir preise click here to buy cialis cialis prezzo in linea basso link for you cialis price buy cheap cialis in uk the best site cialis tablets cialis canada enter site 20 mg cialis cost female cialis no prescription
http://raravib.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:30 ب.ظ

You actually reported this very well!
generic cialis soft gels dose size of cialis brand cialis generic sublingual cialis online precios de cialis generico import cialis cipla cialis online cialis sale online cialis 5 effetti collaterali tadalafil 10 mg
http://soanamu.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 12:08 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
generic cialis at the pharmacy wow cialis tadalafil 100mg cialis billig cialis et insomni cialis pills boards cialis generico lilly buy generic cialis only best offers 100mg cialis cialis free trial canadian cialis
http://prefemsio.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:31 ب.ظ

Regards, Numerous content!

generico cialis mexico we recommend cialis best buy cialis et insomni cialis purchasing sialis 200 cialis coupon cialis generic availability side effects of cialis generic for cialis buying cialis in colombia
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:40 ب.ظ

Regards! Ample info.

how do cialis pills work cialis ahumada canadian cialis 200 cialis coupon buy cialis sample pack wow cialis tadalafil 100mg cialis pas cher paris prezzo di cialis in bulgaria where do you buy cialis does cialis cause gout
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:51 ب.ظ

You actually explained that superbly.
cialis alternative cialis baratos compran uk cialis online deutschland cialis 20mg preis cf cialis prices free generic cialis low cost cialis 20mg cialis 5mg cialis generisches kanada cialis dose 30mg
viagra you can now buy
شنبه 18 خرداد 1398 01:04 ق.ظ

This article is genuinely a good one it helps new the web people, who are wishing in favor of blogging.
http://ukcanadianpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 02:15 ق.ظ

Thanks a lot. Loads of advice.

online pharmacies mexico drugs for sale in mexico trusted pharmacy canada north west pharmacies canada drugstore online shopping reviews northwest pharmacies in canada drugs for sale usa online pharmacies india cialis canadian pharmacy good canadian online pharmacies
buy cialis online safely
جمعه 16 آذر 1397 09:58 ق.ظ

You said it very well.!
cialis generique cipla cialis online comprar cialis navarr generic cialis in vietnam cialis 100 mg 30 tablet tadalafilo link for you cialis price prices on cialis 10 mg cialis alternative we recommend cialis best buy
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:52 ب.ظ

Thanks, Quite a lot of facts.

5 mg cialis coupon printable cialis prezzo al pubblico cialis super kamagra cialis generic availability cialis 20 mg cialis for sale south africa cialis online napol cialis uk viagra or cialis buying cialis overnight
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:46 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
how do cialis pills work we use it cialis online store cialis generisches kanada generic cialis with dapoxetine canada discount drugs cialis cialis side effects dangers cialis online nederland costo in farmacia cialis how do cialis pills work cuanto cuesta cialis yaho
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:46 ق.ظ

Lovely information, Appreciate it.
cialis 100mg suppliers generic cialis with dapoxetine cialis for bph cialis 10 doctissimo cialis en 24 hora prezzo cialis a buon mercato we recommend cialis info cialis without a doctor's prescription fast cialis online cialis professional yohimbe
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 06:36 ب.ظ

This is nicely put. .
cialis 20 mg effectiveness cialis for bph safe dosage for cialis cialis cuantos mg hay cialis 5mg billiger buy cialis sample pack how to buy cialis online usa achat cialis en europe prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 07:19 ق.ظ

Wonderful write ups. Thank you.
generic cialis levitra cialis 5 mg para diabeticos acquisto online cialis generic cialis tadalafil cialis 20mg buy cialis cialis prices american pharmacy cialis enter site very cheap cialis female cialis no prescription
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 07:18 ب.ظ

You reported this fantastically.
look here cialis order on line brand cialis generic cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg funziona cialis australian price comprar cialis 10 espa241a cialis per paypa cialis prices in england look here cialis order on line cialis pills in singapore
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 07:00 ق.ظ

You've made your stand quite effectively!.
cialis arginine interactio cialis daily new zealand cialis tablets cialis side effects dangers cialis without a doctor's prescription tadalafil 10 mg cialis 10 doctissimo opinioni cialis generico only best offers cialis use online prescriptions cialis
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 06:48 ب.ظ

Regards! Helpful information.
cialis 20 mg best price cialis farmacias guadalajara prix de cialis how does cialis work ou trouver cialis sur le net cialis soft tabs for sale acheter du cialis a geneve we use it 50 mg cialis dose wow cialis 20 cilas
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30